Koteja

Kaikenlaisille Ihmisille

Gradina OyTietosuojaseloste 15.5.2018

Tietosuojaseloste 15.5.2018

Rekisterin nimi
GRADINA Oy asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Yhteystietoja kerätään henkilöistä, jotka haluavat tietoa GRADINA Oy:n ja sen tytäryhtiöiden
rakentamista asunnoista.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää asuntojen ja autopaikkojen varausten ja
myyntitilanteen rekisteröinnin sekä kauppakirjojen laatimisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän ja
sen kanssa samaan liiketoimintaketjuun kuuluvien yhtiöiden markkinointiin muun muassa
sähköisen suoramarkkinoinnin muodossa.

Liiketoimintaketjuun kuuluvien tahojen vastuu ja velvoitteet on huomioitu asiakastietojen
käsittelyssä. Liiketoimintaketjulla tarkoitetaan ts. pankkeja, vakuutusyhtiötä, takauslaitoksia sekä
kiinteistövälitysliikkeitä.

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohtaan
eli rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä
tarkoitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja kaikki
mielenkiinnon kohteet sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot, yhdistettynä GRADINA Oy:n ja
sen tytäryhtiöiden myynnissä olevien huoneistojen ja autopaikkojen perus- ja tilatietoihin. Lisäksi
rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä tallennetaan rekisteröidyn IP-osoite rekisteröidyn antaman
suostumuksen todistettavuuden vuoksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteriin ilmoittautuvalta asiakkaalta.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin
suojattuja. ATK:lle talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin suostumukseen kohdistuva erityinen käsittelyperuste on
voimassa.

Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen käsittelyperustetta säännöllisesti vuosittain.

Mikäli käsittelyperuste, johon alkuperäinen suostumus on annettu, ei ole enää voimassa,
suostumusta pyydetään uudelleen uutta käsittelyperustetta varten tai henkilötiedot poistetaan
kokonaan.

Lisäksi henkilötietojen säilytystarvetta, -tapaa ja -aikaa arvioidaan säännöllisesti vuosittain.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja konserniin kuulumattomille ulkopuolisille eikä tietoja
siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

  • oikeus tarkistaa ja saada itseään koskevat tiedot,
  • oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen,
  • oikeus vaatia tietojensa poistamista,
  • oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista,
  • oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä (suoramarkkinointia koskien),
  • oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen tai
  • oikeus peruuttaa suostumus.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä sähköpostitse yksilöidyn pyynnön rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä
tai rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle
(tietosuojavaltuutetulle).

Rekisterinpitäjä
GRADINA Oy
Federleynkatu 9, LH 1, 33400 Tampere
Y-tunnus 2639184-7
Kotipaikka: Tampere
info@gradina.fi

Vastaava henkilö
Elisa Majuri
puhelin: 0500 627 977
elisa.majuri@gradina.fi

Page.php